Vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtintu Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektų finansavimo tvarkos aprašu, Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia kultūrinės veiklos plėtros projektų finansavimo konkursą.
Projektus kultūrinės veiklos plėtros sričiai gali teikti - asociacijos, viešosios įstaigos, fondai, visos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą.
Prioritetas teikiamas kultūrinės veiklos projektams:
1. Nevyriausybinių organizacijų kultūrinės edukacijos ir kultūrinės veiklos projektai;
2. Pasirengimo 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei „Tu mums viena" projektai;
3. Kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektai.
Prioritetas teikiamas nevyriausybinių organizacijų projektams:
1. Nevyriausybinių organizacijų veikla, skatinanti bendruomeniškumą ir rajono etnografinį savitumą.
Prioritetas teikiamas religinių bendruomenių veiklos projektams:
1. Religinių bendruomenių ir parapijų pastatų avariniai remonto darbai.

Paraiškos NMA priimamos nuo 2016-02-01 iki 2016-03-31.
Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas (sodų bendrijos netinkama įgyvendinimo vieta).
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruos gyvenamąją vietą.
Paramos gavėjas įsipareigoja mažiausiai 5 metus nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo, nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo danga keičiama įgyvendinant projektą ir arba jo dalies nuosavybės teisių. Projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Turtą, kuriam sukurti panaudota parama, reikės apdrausti. Pareiškėjas privalės tinkamai likviduoti asbesto liekanas.
Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų.

2016 m. sausio 29 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-44 patvirtinti 2015 metų susietosios paramos už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką išmokų dydžiai:
Išmoka už mėsinį galviją – 108,78 Eur;
Išmoka už mėsinę avį – 13,41 Eur;
Išmoka už pieninės veislės bulių – 76,79 Eur;
Išmoka už pieninę ožką – 41,38 Eur.
2015 m. spalio 6 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-745 patvirtintas susietosios paramos už pieninę karvę dydis – 80 Eur.

Žemės ūkio specialistės Indrės Dikinienės informacija

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia jaunimo užimtumo projektų finansavimo atrankos konkursą. Prioritetai:
1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas;
2. Jaunimo iniciatyvų skatinimas;
3. Duomenų bazių, skirtų jaunimo problemoms spręsti, kūrimas.
Projektus (originalą ir kopiją) pristatyti iki 2016 m. vasario 22 d. į Utenos rajono savivaldybės administracijos 103 kabinetą. Paraiškas galima teikti ir per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai" (www.epaslaugos.lt ). Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų finansavimo aprašas ir paraiškos forma yra interneto puslapyje www.utena.lt (skyrius „Projektai") „Projektų dokumentų formos". Žymėti „Jaunimo užimtumo sritį". Paraiškos forma yra atnaujinta, todėl prašome nenaudoti ankstesnių metų formų.

Utenos rajono savivaldybės administracija

Vasario 5, 12, 19, 26 d. 18:00 - 21:00 val. Sportiniai užsiėmimai Biliakiemio laisvalaikio centre. Individualios biliardo varžybos.
Vasario 2-8 d. nuo 14:30 val. Edukaciniai užsiėmimai: Užgavėnių kaukių gamyba. Pačkėnų laisvalaikio centro arbatinėje.
Vasario 6 d. 17:00 val. Užgavėnių kaukių paroda - pristatymas Vaikutėnų laisvalaikio centre.
Vasario 9 d. 15:00 val. Užgavėnės Vaikutėnų laisvalaikio centro kiemelyje.
Vasario 9 d. 18:00 val. Užgavėnės Biliakiemio laisvalaikio centre.
Vasario 12 d. 17:00 val. Pačkėnų krašto bendruomenės ataskaitinis susirinkimas Pačkėnų laisvalaikio centro salėje.
Vasario 12 d. 18:00 val. Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus dramos mėgėjų teatro „MOKAS" spektaklis „Pupos".
Vasario 13 - 19 d. nuo 12:00 iki 17:00 val. Literatūrinė paroda „Amžinai gyva laisvės dvasia" Vaikutėnų bibliotekoje.
Vasario 16 d. 11:00 - 12:00 val. Pilietinė akcija „Pasveikinkim vieni kitus" Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti Pačkėnų laisvalaikio centre.
Vasario 16 d. 11:00 val. Lietuvos valstybės dienos paminėjimas Biliakiemio laisvalaikio centre. Porinės stalo teniso varžybos.

Utenos seniūnijos administracija

Nors „Halls Winter Rally-2016" dėl staigių oro permainų ir neįvyko, tačiau šiam renginiui buvo pasiruošta kokybiškai ir laiku, todėl, Utenos seniūnas nuoširdžiai dėkoja: VĮ „Utenos regiono keliams", AB „Utenos melioracijai", UAB „Utenos komunalininkui", ūkininkams Zakarauskams, seniūnaičiui Valdemarui Paškoniui, buvusiam seniūnaičiui Kazimierui Urbanavičiui, seniūnijos darbuotojams, socialinių pašalpų gavėjams (Egidijui ir Dariui Lisauskams, Laimučiui Fedosovui, Tautvydui Steikūnui, Remigijui Pinkevičiui, Remigijui Zazirskui, Audriui Urbonui, Aurimui Vaitkevičiui, Vytautui Biliūnui, Algirdui Valavičiui, Rimantui Braženui, Linui Lamauskui, Arūnui Milakniui ir Justinui Kazanavičiui) ir visiems, kurie prie šio renginio ruošimo prisidėjo patarimais, darbais ar pasiūlymais.

Utenos seniūnijos seniūnas Saulius Gaižauskas

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2016 m. kovo 1 d. priima paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, visuomeninės jaunimo organizacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr AĮ – 720 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AĮ – 298, 2013 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. AĮ-116 ir 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. AĮ-1134 redakcija).

2015 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-959 patvirtintos Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklės, kurios nustato šunų, kačių, šeškų ir kitų gyvūnų augintinių ženklinimo reikalavimus ir registravimo tvarką. Dėl šunų, kačių ir šeškų ženklinimo mikroschema ir paženklinto gyvūno augintinio registravimo gyvūno augintinio, atvesto nuo 2016 m. sausio 1 d., savininkas privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.
Iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti šunys, katės, šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschema, turi būti paženklinti mikroschema iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui.
Atsižvelgiant į naujai patvirtintas Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisykles, rengiamas 2013 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-1024 patvirtintų Gyvūnų laikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pakeitimo projektas.
Gyvūnų augintinius gali ženklinti tik galiojančią veterinarijos praktikos licenziją turintys veterinarijos gydytojai.

Veterinarijos gydytojų telefonai ir adresai

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti.
Paramos biudžetas – 2,172 mln. eurų. Paraiškos bus priimamos nuo vasario 1 iki vasario 20 d.
„Pasinaudojus parama bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1300 Eur; už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1000 Eur; už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur; už grynaveislę avį – 65 Eur; už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur; už grynaveislę ožką – 65 Eur.

Joomla templates by a4joomla