Print

Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio", kuris įsigaliojo nuo 2015 m. liepos 1 dienos:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1043733&p_tr2=2

Šiuo nutarimu patvirtintas minimalusis valandinis atlygis – 1,97 eurai ir minimalioji mėnesinė alga – 325 eurai.

Utenos rajono savivaldybės administracija