Kun. Antanas Liuima SJ. Ričardo ŠAKNIO nuotrauka. http://www.xxiamzius.lt/Gimė 1910 01 28 Utenos rajone, Pavyžinčio (Ažudvarių k.). Mirė 2000 07 25 Romoje. Jėzuitas, teologijos prof. (1957 m.), akademikas (1959 m.). 1928 m. baigė Utenos „Saulės" gimnaziją. Metus mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1929 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. 1931 m. Olandijoje studijavo filosofiją, 1934 – 1939 m. – VDU lituanistiką ir pedagogiką, kartu mokytojavo ir Kauno jėzuitų gimnazijoj. 1940 m. išvyko į Prancūziją. Liono katalikiškajame institute studijavo teologiją, gavo teologijos licenciatą (1943 m.), Tuluzos katalikiškame institute teologijos dr. laipsnį (1950 m.). Į kunigus įšventintas 1942 m.. 1947–1949 m. buvo Lietuvių katalikų misijos Paryžiuje direktoriaus padėjėju, vėliau – direktoriumi. Nuo 1951 m. Romos Popiežiškojo Grigaliaus univ. teologijos adjutantas, nuo 1957 m. – prof. 1956 m. Romoje atkūrus Lietuvių katalikų mokslų akademiją, išrinktas moksliniu sekretoriumi, nuo 1956 m.– centro valdybos pirmininkas.

1992 m. LKMA perkėlus į Vilnių, tapo pirmuoju jos Garbės pirmininku. 1959 m. jam suteiktas akademiko, 1992 m. – daktaro vardas. Aktyviai bendradarbiavo Bostono „Lietuvių enciklopedijoje", žurnaluose, laikraščiuose, parengė 4 tomus „Asketinės teologijos istorijos" (lotynų klb.) Prel. dr. Juozo Punskio lėšomis išleista jo knyga „Jėzaus gyvenimas ir jo mokslas „Evangelijos žodžiais" atpasakotas (lotynų klb., 1992). Recenzavo LKMA suvažiavimo darbus, LKMA Metraštį, „Užgesusių žiburių" seriją, Istorijos šaltinius, Lietuvių literatūros studijas, atskirų autorių knygas. 1994 10 20 jam suteiktas Utenos miesto Garbės piliečio vardas. Apie jį išleista A. Vasiliauskienės knyga „Kai akademikas kunigas Antanas Liuima SJ prabyla..." (2 dalys, V., 1995).

Joomla templates by a4joomla